เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

ระบบงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560


คณะครุศาสตร์

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

คณะครุศาสตร์ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นในด้านของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นต้นแบบของคณะครุศาสตร์ เรื่อง ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และการทาวิจัยอย่างไรให้สาเร็จและมีความสุข


คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การทำคู่มือการพิมพ์ ปัญหาพิเศษและรายงานสัมมนา จัดทำขึ้นเพื่อนักศึกษาใช้ประกอบการจัดทำรูปเล่มปัญหาพิเศษ รวมถึงใช้อ้างอิงการจัดทำรายงานประจำรายวิชา ให ้มีรูปแบบที่ถูกต้อง มีมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การดำเนินการจัดทำคู่มือเล่มนี้ได้ปรับปรุงและเรียบเรียงใหม่ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดการความรู้ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา ซึ่งคู่มือดังกล่าวได้พัฒนามาจาก แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์ เพื่อให้ผู้สอนได้ นำไปประยุกต์ใช้กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปแบบออนไลน์


คณะวิทยาการจัดการ

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วยสิ่งเร้าแก่นักศึกษาในกลุ่มเจเนอเรชั่น Z

แบ่งปันประสบการณ์เพื่อหา Best Practice หัวข้อ “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสิ่งเร้าแก่นักศึกษาในกลุ่ม Generation Z” กำหนดตัวชี้วัดที่ให้ผู้สอนมี Passion ในการพัฒนาการเรียนการสอน และเน้นผลที่เกิดกับนักศึกษา


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ ที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน เพื่อให้เกิดขุมความรู้และแนวปฏิบัติที่คณาจารย์ขององค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาได้

แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับ แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน เพื่อให้เกิดขุมความรู้และแนวปฏิบัติที่คณาจารย์ขององค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาได้


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

คู่มือการเขียนโครงการเชิงบูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กับการเรียนการสอน

เขียน (โครงการ) ง่ายได้ตังค์ (งบประมาณ) คู่มือการเขียนโครงการเชิงบูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กับการเรียนการสอน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เขียน (โครงการ ) ง่ายได้ตังค์ (งบประมาณ)

แนวคิดที่สำคัญในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนต่างๆ ควรมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และแผนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดเก็บเป็นคลังโครงการ พร้อมที่จะนำเสนอตามแผนต่างๆ และเมื่อได้เข้าร่วมการจัดทำแผนจึงพร้อมนำเสนอโครงการให้กับคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยนั้นเอง


วิทยาลัยนานาชาติ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

การจัดการความรู้ คณะวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2560 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา


วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ(adiCET)


บัณฑิตวิทยาลัย

การจัดการความรู้ในด้านการจัดการควบคุมวิทยานิพนธ์


โรงเรียนสาธิตฯ

การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์พระราชา

ประเด็นความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์พระราชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สถาบันวิจัยและพัฒนา

การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการทางานรวมไปถึงพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้ จัดทำแผนการจัดการความรู้ จานวน 1 ขอบเขต เพื่อรวบรวมและจัดการความรู้ของบุคลากร รวมไปถึงสร้างแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ทำการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถนามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ ประกอบการปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ได้ โดยได้คัดเลือกองค์ความรู้จานวน 1 องค์ความรู้ ได้แก่ การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย


สำนักทะเบียนและประมวลผล

การจัดทำคู่มือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

การจัดทำคู่มือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้รับประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นมาแล้วหลายหมู่เรียนและหลายปีการศึกษาในการถ่ายทอดประสบการณ์ การให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษารวมถึงแนวปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักทะเบียนและประมวลผลที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรรู้


สำนักหอสมุด

เขียนโครงการเบิกได้

เขียนโครงการเบิกได้ และทำงานตามโครงการ ได้ง่ายจัง การทํางานในองค์กรทุกองค์กร ย่อมเกิดปัญหาในด้านกระบวนการ ที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่เข้าใจ เข้าถึงวิธีการ เทคนิคการทํางานที่ ถูกต้องและเป็นมืออาชีพ ทุกครั้งที่สํานักหอสมุด ด้รับคําสั่งให้เขียนของบประมาณหรือจัดทําโครงการ จะมอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เขียนโครงการ และเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตาม

สื่อสุดชิค อินโฟกราฟิก

ปัจจุบัน อินโฟกราฟิก มีบทบาทที่สําคัญต่อหน่วย งานต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยอินโฟกราฟิก เป็นการสื่อความหมายด่วยรูปภาพแทนตัวอักษร ทําให่อินโฟกราฟิกเป็นสื่อที่ตอบสนองการนําเสนอข้อมูลไปยังผู้รับสารได้อย่างดี ห้องสมุดเป็น หน่วยงานหนึ่งที่ต้องจัดทําสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

คู่มือการจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์สถาบันล้านนาศึกษา

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยการพัฒนาข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์จากการดำเนินงาน อาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาที่มีประสบการณ์ตรง และได้มีการร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ที่มีความกระชับ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาอาสาช่วยปฏิบัติงาน ชมรมฯ สาขาวิชาต่าง ๆ ในการอาสาสมัครจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์ สถาบันล้านนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน และการจัดการความรู้ของบุคลากร

ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน และการจัดการความรู้ของบุคลากร D-Portfolio & Knowledge Management System www.portfolio.cmru.ac.th

ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน E-SAR

ระบบงานสำหรับงานด้านประกันคุณภาพระดับ หน่วยงาน มีการจัดเก็บหลักฐานแบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน๊ต และสามารถสแกน หลักฐานผ่าน QR CODE ได้ การสืบค้นหลักฐาน ต่างๆ ที่เน้นลดการใช้กระดาษ เพื่อตอบสนอง การทำงานในยุต 4.0 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th