เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการทางานรวมไปถึงพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้ จัดทำแผนการจัดการความรู้ จานวน 1 ขอบเขต เพื่อรวบรวมและจัดการความรู้ของบุคลากร รวมไปถึงสร้างแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ทำการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถนามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ ประกอบการปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ได้ โดยได้คัดเลือกองค์ความรู้จานวน 1 องค์ความรู้ ได้แก่ การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย


คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การทำคู่มือการพิมพ์ ปัญหาพิเศษและรายงานสัมมนา จัดทำขึ้นเพื่อนักศึกษาใช้ประกอบการจัดทำรูปเล่มปัญหาพิเศษ รวมถึงใช้อ้างอิงการจัดทำรายงานประจำรายวิชา ให ้มีรูปแบบที่ถูกต้อง มีมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การดำเนินการจัดทำคู่มือเล่มนี้ได้ปรับปรุงและเรียบเรียงใหม่ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ ที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน เพื่อให้เกิดขุมความรู้และแนวปฏิบัติที่คณาจารย์ขององค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาได้


ข่าวสารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์" และ "การยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินปัญญา" ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ขั้นตอน วิธีการการทำผลงานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” ...

อ่านต่อ

  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งเป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "การเขียนรายงานวิจัยการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R)" ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..
  • สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสำนักหอสมุด จัดโครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย" วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ อาจารย์ ดร.เผชิญวาส ศรีชัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..
  • บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ในด้านการจัดการควบคุมวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดี ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องอิมพีเรียล 5 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ..
  • สำนักหอสมุดร่วมกับสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน พร้อมทั้งการจัดอบรมถอดบทเรียนการจัดการความรู้โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรได้แก่ อาจารย์พันธ์ศักดิ์ พรมอินถา (โค้ชต้อม) ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมและการโค้ช เป็นวิทยากรบรรยาย อ่านต่อ..
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 5 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดประเด็นความรู้หัวข้อ "แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์" ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสบันงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ่านต่อ..
  • ข่าวสารทั้งหมด

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th