เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987


ปฏิทินการจัดการความรู้

ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562 

(ดาวน์โหลดไฟล์)

 

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

11 ม.ค. 2562

กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้

เวลา : 08.30 – 16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาร 27

สำนักงานมาตรฐานฯ
 ภาพการดำเนินงาน

2

27 ก.พ. 2562

 

กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

ประเด็นความรู้เรื่อง “การเขียนรายงานวิจัยการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R)”

เวลา : 13.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3

บัณฑิตวิทยาลัย
  ภาพการดำเนินงาน

3

27 มี.ค. 2562

กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

1. การผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้เรื่อง “การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการใช้หลักจิตวิทยา

2. บูรณาการงานวิจัย ประเด็นความรู้เรื่อง “การเขียนโครงร่างงานวิจัยด้านภาษา”

3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประเด็นความรู้เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานสู่การปฏิบัติ”

เวลา : 13.00 – 16.30 น.

สถานที่ : ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ
 

4

3 เม.ย. 2562

กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

1. การผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้เรื่อง “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์

2. บูรณาการงานวิจัย ประเด็นความรู้เรื่อง “การยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินปัญญา”

เวลา : 09.00 – 12.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ภาพการดำเนินงาน

5

5 เม.ย. 2562

กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

1. การผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้เรื่อง “รูปแบบและกลวิธีการสอนที่ดี

2. บูรณาการงานวิจัย ประเด็นความรู้เรื่อง “แนวปฏิบัติการลงพื้นที่ชุมชนเพื่องานวิจัย”

3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประเด็นความรู้เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานสู่
การปฏิบัติ”

สถานที่ : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เวลา : 09.00 – 12.00 น.

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

6

23 เม.ย. 2562

กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

1. การผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วยสิ่งเร้าแก่นักศึกษาในกลุ่ม Generation Z”

2. บูรณาการงานวิจัย ประเด็นความรู้เรื่อง “การใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการเขียนแผนบูรณาการการวิจัยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0”

3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประเด็นความรู้เรื่อง “เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน”

เวลา : 08.30 – 12.00 น.

สถานที่ : ห้องเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
 ภาพการดำเนินงาน

7

23 เม.ย. 2562

กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

1. การผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT Model ที่เป็นต้นแบบของคณะครุศาสตร์”

2. บูรณาการงานวิจัย ประเด็นความรู้เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยให้สำเร็จและเป็นสุข”

3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประเด็นความรู้เรื่อง “รูปแบบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู”

เวลา : 08.30 – 16.00 น.

สถานที่ : โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่

คณะครุศาสตร์
 
ภาพการดำเนินงาน

8

24 เม.ย. 2562

กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

1. การผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน Work-Based Learning (WBL)”

2. บูรณาการงานวิจัย ประเด็นความรู้เรื่อง “เทคนิคการทำวิจัยชุมชน”

3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประเด็นความรู้เรื่อง “เส้นทางสู่ชำนาญการ”

เวลา : 09.00 – 12.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุมสบันงา คณะมนุษยศาสตร์ฯ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ภาพการดำเนินงาน

9

10 พ.ค. 2562

กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

1. การผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้เรื่อง “การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนอกชั้นเรียน และกระบวนการในการนำนักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่

2. บูรณาการงานวิจัย ประเด็นความรู้เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัยกับการพัฒนาท้องถิ่น”

3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประเด็นความรู้เรื่อง “การจัดการความรู้เรื่องระบบงานสารบรรณของคณะ”

เวลา : 09.00 – 12.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
ภาพการดำเนินงาน

10

 15 พ.ค. 2562

กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

1. การบริการวิชาการ ประเด็นความรู้เรื่อง “การติดตามและควบคุมคุณภาพวิทยานิพนธ์

2. บูรณาการงานวิจัย ประเด็นความรู้เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน”

เวลา : 09.00 - 12.00 น.
สถานที่ : ชั้น 1 สำนักหอสมุด

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ
 
ภาพการดำเนินงาน

11

30 พ.ค. 2562

สรุปประเด็นความรู้ และเผยแพร่ความรู้ (ตลาดนัด KM)

 

ทุกคณะทุกหน่วยงาน
 
ภาพการดำเนินงาน

  

 

ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปี 2561 (ดาวน์โหลดไฟล์)

 

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th