การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร


บัณฑิตวิทยาลัย 
ประเด็นการจัดการความรู้ :
การสร้างความรู้ ความเข้าใจและการจัดการความรู้ในแนวทางวิเคราะห์การดำเนินงาน
เพื่อนำมาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

องค์ความรู้ที่ได้  : แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้
    เนื่องจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินได้เสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ว่าควรมีการปรับปรุงให้มีความละเอียด ชัดเจน กำหนดเวลาชัดเจนในการดำเนินกิจกรรม  และตรงประเด็นกับเกณฑ์ตัวบ่งชี้ และมีความสอดคล้องกับหลักฐานการดำเนินงานของหลักสูตร เพื่อให้คณะกรรมการสามารถอ่าน ทำความเข้าใจ และการสัมภาษณ์ ในการตรวจประเมินโดยใช้เวลาน้อยลง

ตัวชี้วัด
    1. ได้แนวความรู้/แนวปฏิบัติในการนำการดำเนินงานมาจัดทำการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
    2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีวิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อนำมาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

เป้าหมาย
    1.  อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
    2.  อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ดีและนำไปใช้ได้จริง
    3.  คะแนนประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรดีขึ้น

สรุปผลการดำเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้
1. การบ่งชี้ความรู้
    จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับคณะ ร่วมกับการประชุมประธานหลักสูตร เพื่อดำเนินการหัวข้อการจัดการความรู้ เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานทำให้เกิดกิจกรรมการบ่งชี้ความรู้ ซึ่งได้ข้อพิจารณาร่วมกันคือเรื่องแนวทางวิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อนำมาเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตร

2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
    ระดมสมองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะกรรมการการจัดการความรู้มาหาข้อมูลที่ดีร่วมกัน โดยเชิญผู้ตรวจประเมินและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการประเมินที่สูงมาให้คำแนะนำ เล่าประสบการณ์ ขั้นตอนในการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเองฯ คณะกรรมการจัดการความรู้ได้มีการจดบันทึก รวบรวมข้อมูลจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนของแต่ละหลักสูตร

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
    บัณฑิตวิทยาลัยได้รวบรวมแนวทางในการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแต่ละหลักสูตร เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี โดยแยกเป็น 4  ส่วนดังนี้
     ส่วนที่ 1  ส่วนปก/คำนำ
    ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินฯ
    ส่วนที่ 3  ส่วนรายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
    ส่วนที่ 4  ส่วนสรุป

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
    คณะกรรมการจัดการความรู้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร พิจารณา  ตรวจสอบปรับปรุงเนื้อหา การใช้ภาษา รวมทั้งเอกสาร เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

5. การเข้าถึงความรู้
    มีการเผยแพร่ข้อมูลในการจัดทำเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ให้แต่ละหลักสูตร ได้ดำเนินการทดลองใช้ และนำข้อคิดเห็นมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th