การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

รายงานผล KM


คณะครุศาสตร์

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562


คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562


คณะวิทยาการจัดการ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562


วิทยาลัยนานาชาติ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562


วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ(adiCET)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562


บัณฑิตวิทยาลัย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562


โรงเรียนสาธิตฯ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ โรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562


สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562


สำนักทะเบียนและประมวลผล

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562


สำนักหอสมุด

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th