การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987

ระบบงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คณะครุศาสตร์

ทำอย่างไร...ให้อาจารย์มีผลงานวิจัย?

จุดเริ่มต้นประเด็นวิจัย, เงินทุนสนับสนุน, สำเร็จตามกำหนด, แรงบันดาลใจ

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21

คณะครุศาสตร์มุ่งประมวลผลและสกัดองค์ความรู้เกี่ยวกับ “กลวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้มีความสุขในยุคโควิด อย่างครูมืออาชีพ” เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่จะนำไปใช้เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรู้

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT MODEL ที่เป็นต้นแบบของคณะครุศาสตร์

องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสกัดองค์ความรู้และจัดทำเป็นคู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ EDPROT Model ที่เป็นต้นแบบของคณะครุศาสตร์

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

คณะครุศาสตร์ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นในด้านของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นต้นแบบของคณะครุศาสตร์ เรื่อง ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และการทาวิจัยอย่างไรให้สาเร็จและมีความสุข


คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การทำวิจัย/การบริการวิชาการในสถานการณ์โควิด-19 โดยใช้หลักวงจรคุณภาพ PDCA

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ปกติใหม่ (Online-Onsite หรือแบบผสมผสาน) โดยใช้หลักการทำงาน Agile

การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และกระบวนการในการนำนักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่

แนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและการนำนักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่

คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การทำคู่มือการพิมพ์ ปัญหาพิเศษและรายงานสัมมนา จัดทำขึ้นเพื่อนักศึกษาใช้ประกอบการจัดทำรูปเล่มปัญหาพิเศษ รวมถึงใช้อ้างอิงการจัดทำรายงานประจำรายวิชา ให ้มีรูปแบบที่ถูกต้อง มีมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ ความก้าวหน้าทางวิชาการ การดำเนินการจัดทำคู่มือเล่มนี้ได้ปรับปรุงและเรียบเรียงใหม่ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวปฏิบัติการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการรับใช้สังคม

แนวปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในชีวิตวิถีปกติใหม่

เทคนิคการทำวิจัยชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การหาแนวปฏิบัติที่ดีในการการเก็บข้อมูลงานวิจัยและการนำงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน เพื่อพัฒนางานวิจัยและชุมชนท้องถิ่นให้สมปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การจัดการความรู้ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา ซึ่งคู่มือดังกล่าวได้พัฒนามาจาก แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์ เพื่อให้ผู้สอนได้ นำไปประยุกต์ใช้กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรูปแบบออนไลน์


คณะวิทยาการจัดการ

การไขรหัสลับการสร้าง Content ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย ในยุคดิจิทัล Model : ULTRA CONTENT & PRIME OPERATION

“เทคนิคเขียนข้อเสนอโครงการ CLICK แหล่งทุน CLICK พื้นที่ พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล”

“FAT MODEL : กุญแจของการสอนออนไลน์ในยุควิถีชีวิตใหม่”

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน GEN Z

ในปี 2561 เด็ก Gen Z เริ่มเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อกับเด็ก Gen Z ด้วยความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาที่ตอบโจทย์และเข้ากับพฤติกรรมการเรียนรู้กับเด็กกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุด

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วยสิ่งเร้าแก่นักศึกษาในกลุ่มเจเนอเรชั่น Z

แบ่งปันประสบการณ์เพื่อหา Best Practice หัวข้อ “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสิ่งเร้าแก่นักศึกษาในกลุ่ม Generation Z” กำหนดตัวชี้วัดที่ให้ผู้สอนมี Passion ในการพัฒนาการเรียนการสอน และเน้นผลที่เกิดกับนักศึกษา


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานโครงการและการดำเนินงานลงพื้นที่ชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 2019)

แนวปฏิบัติที่ดีในการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีระบบ การใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ หัวเข้อเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีระบบ การใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ ที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน เพื่อให้เกิดขุมความรู้และแนวปฏิบัติที่คณาจารย์ขององค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาได้

แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับ แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน เพื่อให้เกิดขุมความรู้และแนวปฏิบัติที่คณาจารย์ขององค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาได้


วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ลง(พื้นที่/ชมชุน)ง่าย ได้ใจ(ชุมชน) ได้ตังค์(งบประมาณ)

สำนังานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดทำคู่มือการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณเชิงบูรณาการ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ในชื่อ ลง(พื้นที่/ชมชุน)ง่าย ได้ใจ(ชุมชน) ได้ตังค์(งบประมาณ) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลงพื้นที่บริการวิชาการ การวิจัย และการเขียนขออนุมัติงบประมาณของคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

PBL: Project Base Learning สู่การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์

หลักการ PBL: Project Base Learning คือ การออกแบบการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ  โดยการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดคำถามอยากรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning ) เกิดความต้องการสืบค้นคำตอบที่ถูกอ้างอิงโดยทฤษฏีความรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเพื่อน ร่วมกันปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ยืนยันสมมติฐานคำตอบ เกิดจินตนาการพัฒนาผลงานและนวัตกรรมที่ทำให้การดำรงชีวิตมีคุณภาพ

เข็มทิศ นำทางชีวิต นักวิจัย

การวิจัย คือ รากฐานในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยการใช้งานวิจัยเป็นฐานสร้างองค์ความรู้ ที่เกิดจากแนวคิด เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ 

คู่มือการเขียนโครงการเชิงบูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กับการเรียนการสอน

เขียน (โครงการ) ง่ายได้ตังค์ (งบประมาณ) คู่มือการเขียนโครงการเชิงบูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กับการเรียนการสอน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เขียน (โครงการ ) ง่ายได้ตังค์ (งบประมาณ)

แนวคิดที่สำคัญในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนต่างๆ ควรมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และแผนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดเก็บเป็นคลังโครงการ พร้อมที่จะนำเสนอตามแผนต่างๆ และเมื่อได้เข้าร่วมการจัดทำแผนจึงพร้อมนำเสนอโครงการให้กับคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยนั้นเอง


วิทยาลัยนานาชาติ

การจัดการเรียนการสอบแบบผสมผสานออนไลน์และในห้องเรียน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน การวัดและประเมินผล

วิทยาลัยนานาชาติได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน การวัดและประเมินผลของคณาจารย์ในการผลิตบัณฑิต ให้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม นอกจากนั้นในการจัดการเรียนการสอนมีการตั้งประเด็นการจัดการความรู้ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน การวัดและประเมินผลขึ้น โดยเน้นเรื่องการสอนเป็นสำคัญ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

การจัดการความรู้ คณะวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2560 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา


วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ(adiCET)

การเขียนขอทุน ….แบบฉบับ adiCET

เทคนิคและประสบการณ์การขอทุนทั้งในและต่างประเทศจากนักวิจัย adiCET

แนวปฏิบัติที่ดีในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

adiCET เป็นหน่วยงานที่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 70 โครงการ จาก 18 แหล่งทุน จึงจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก


บัณฑิตวิทยาลัย

กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการบริการวิชาการในยุคโควิด-19

แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

การสร้างความรู้ ความเข้าใจและการจัดการความรู้ในแนวทางวิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อนำมาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

การจัดการความรู้ในด้านการจัดการควบคุมวิทยานิพนธ์


โรงเรียนสาธิตฯ

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประเด็นการจัดการความรู้ คือ  การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของศาสตร์พระราชาและการบูรณาการงานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน บริการวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุง/พัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์พระราชา

ประเด็นความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์พระราชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สถาบันวิจัยและพัฒนา

ทรัพย์สินทางปัญญาความท้าทายของนักวิจัย CMRU

เพื่อให้บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยมีความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

แนวปฏิบัติที่ดีในการขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

แนวปฏิบัติที่ในการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการ

เพื่อให้การบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย


สำนักทะเบียนและประมวลผล

การลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้อย่างสะดวก ถูกต้อง

การยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

สำนักทะเบียนและประมวลผลจึงได้เตรียมแผนการจัดการความรู้ เรื่อง การยกเว้นการเรียนรายวิชาเพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวถ่ายทอดให้กับผู้เกี่ยวข้องและจัดทำแนวปฏิบัติพร้อมคู่มือการยกเว้นการเรียนรายวิชา หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งของพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เพื่อให้พนักงานสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ของตนเอง และนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาสนับสนุนการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป

การจัดทำคู่มือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

การจัดทำคู่มือสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้รับประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นมาแล้วหลายหมู่เรียนและหลายปีการศึกษาในการถ่ายทอดประสบการณ์ การให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษารวมถึงแนวปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักทะเบียนและประมวลผลที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรรู้


สำนักหอสมุด

Book Suggestion Service

Book Suggestion Service เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุด และงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลงรายการ CMRUIR สุดต๊าซด้วยเทคนิคสุดจึ้ง

คู่มือปฏิบัติงานการลงรายการระบบจัดเก็บเอกสารคลังปัญญาสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRUIR) เพื่อให้การปฏิบัติงานการลงรายการระบบจัดเก็บเอกสารคลังปัญญาฯ ให้เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้ทราบขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารคลังปัญญาฯ

เขียนโครงการเบิกได้

เขียนโครงการเบิกได้ และทำงานตามโครงการ ได้ง่ายจัง การทํางานในองค์กรทุกองค์กร ย่อมเกิดปัญหาในด้านกระบวนการ ที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่เข้าใจ เข้าถึงวิธีการ เทคนิคการทํางานที่ ถูกต้องและเป็นมืออาชีพ ทุกครั้งที่สํานักหอสมุด ด้รับคําสั่งให้เขียนของบประมาณหรือจัดทําโครงการ จะมอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เขียนโครงการ และเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตาม

สื่อสุดชิค อินโฟกราฟิก

ปัจจุบัน อินโฟกราฟิก มีบทบาทที่สําคัญต่อหน่วย งานต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เนื่องด้วยอินโฟกราฟิก เป็นการสื่อความหมายด่วยรูปภาพแทนตัวอักษร ทําให่อินโฟกราฟิกเป็นสื่อที่ตอบสนองการนําเสนอข้อมูลไปยังผู้รับสารได้อย่างดี ห้องสมุดเป็น หน่วยงานหนึ่งที่ต้องจัดทําสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

“R2R พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ไม่ยากอย่างที่คิด”

“เขียนประเมินค่างานอย่างไรให้ผ่าน” (How to write the job evaluation)

แผนผังความรู้ในการขึ้นสู่ชำนาญการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แนวปฏิบัติที่ดีและขั้นตอนการทำผลงานเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานสายสนับสนุนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คู่มือการจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์สถาบันล้านนาศึกษา

คู่มือการจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์สถาบันล้านนาศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา เรียนรู้ วิธีการ แนวทาง ควบคุมวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของสถาบันล้านนา และวิธีการหาข้อมูลของวัตถุแต่ละชิ้น


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

การดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทางZoom อย่างมีประสิทธิภาพ

“การดูแลระบบการประชุมผ่านช่องทาง Zoom อย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและหาแนวปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งผลลัพธ์นอกจากได้แนวปฏิบัติที่ดีแล้ว ยังส่งผลในการทางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งทุก ๆ หน่วยงานสามารถนาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในองค์กรได้

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการครุภัณฑ์ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ออกแบบและจัดทำระบบจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์และจัดทำให้เป็นแนวปฏิบัติในการใช้งานระบบให้กับหน่วยงาน

ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน และการจัดการความรู้ของบุคลากร

ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน และการจัดการความรู้ของบุคลากร D-Portfolio & Knowledge Management System www.portfolio.cmru.ac.th

ระบบบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน E-SAR

ระบบงานสำหรับงานด้านประกันคุณภาพระดับ หน่วยงาน มีการจัดเก็บหลักฐานแบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน๊ต และสามารถสแกน หลักฐานผ่าน QR CODE ได้ การสืบค้นหลักฐาน ต่างๆ ที่เน้นลดการใช้กระดาษ เพื่อตอบสนอง การทำงานในยุต 4.0 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th