การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Knowledge Management : KM
 

เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987


ปฏิทินการจัดการความรู้

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2565 ปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ ( PDF ) ( Docx )

ที่

ประเด็นความรู้/หัวข้อการจัดการความรู้ (KM)

ผู้รับผิดชอบ

1

สรุปประเด็นความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ของทุกหน่วยงาน

(CMRU KM Smart Sharing Day 2023) วันพุธที่ 31 พ.ค. 2566

ทุกหน่วยงาน

2

 

คณะครุศาสตร์

3

หัวข้อ KM : ด้านการจัดการเรียนการสอน

- การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Leaning Experience

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

 

หัวข้อ KM : ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

- พัฒนาการบริการวิชาการให้ได้งานวิจัย

 

 

หัวข้อ KM : ด้านการปฏิบัติงาน

- การจัดทำ E-Form HUSOC

 

4

หัวข้อ KM : ด้านการจัดการเรียนการสอน

- แนวทางการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

หัวข้อ KM : ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

- การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่

 

5

หัวข้อ KM : ด้านการจัดการเรียนการสอน

- แนวทางการปรับตัวในการจัดการเรียนการสอนสำหรับชีวิตวถีปัจจุบัน (Now Normal)

คณะวิทยาการจัดการ

 

หัวข้อ KM : ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

- การยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความระดับนานาชาติและการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้สังคม

 

6

หัวข้อ KM : ด้านการจัดการเรียนการสอน

- การเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

หัวข้อ KM : ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

- เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์

 

 

หัวข้อ KM : ด้านการปฏิบัติงาน

- การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปกติใหม่

 

7

หัวข้อ KM : ด้านการจัดการเรียนการสอน

- เรียนสนุกโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพิ่มความสนใจ

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

 

หัวข้อ KM : ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

- แนวปฏิบัติการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อหาหัวข้อวิจัย

 

 

หัวข้อ KM : ด้านการปฏิบัติงาน

- แนวปฏิบัติการเตรียมหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

8

หัวข้อ KM : ด้านการจัดการเรียนการสอน

- การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ

 

หัวข้อ KM : ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

- การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

 

 

หัวข้อ KM : ด้านการปฏิบัติงาน

- กระบวนการในการขอเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ

 

9

หัวข้อ KM : ด้านการจัดการเรียนการสอน

- การจัดการเรียนการสอน ด้วยแผนจัดการเรียนรู้ CMRU teaching model

โรงเรียนสาธิตฯ

 

หัวข้อ KM : ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

- การวิจัยในชั้นเรียน/วิจัยทางการศึกษา สะเต็มศึกษา Project approach

 

 

หัวข้อ KM : ด้านการปฏิบัติงาน

- แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันคลังสมอง โมเดล

 

10

หัวข้อ KM : ด้านการจัดการเรียนการสอน

- การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ด้านผลงานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

11

หัวข้อ KM : ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

- การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านกำลังคนและการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ

12

หัวข้อ (KM) : บริหารโครงการสุดปัง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

13

หัวข้อ (KM) : การยื่นคำร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา

สำนักทะเบียนและประมวลผล

14

หัวข้อ (KM) : การบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อป้องกันความเสียหายด้วยระบบ IoT

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

15

หัวข้อ (KM) : การจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ NAS ผ่านระบบออนไลน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

16

หัวข้อ (KM) : การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานมุ่งสู่การเป็น Smart Library

สำนักหอสมุด

- ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปี การศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565 (ดาวน์โหลดไฟล์)

- ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปี การศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 (ดาวน์โหลดไฟล์)

- ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปี การศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563 (ดาวน์โหลดไฟล์)

- ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปี การศึกษา 2561 ปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลดไฟล์)

- ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจำปี การศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลดไฟล์)

 

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th