เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987


แผน KM หน่วยงาน

1.  แผนการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดาวนโหลด  , ดาวนโหลด2)

2.  แผนการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ดาวนโหลด)

3. แผนการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดาวนโหลด)

4. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยนานาชาติ (ดาวนโหลด , ดาวนโหลด2)

5. แผนการจัดการความรู้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ดาวนโหลด, ดาวนโหลด2 )

6. แผนการจัดการความรู้สำนักทะเบียนและประมวลผล (ดาวนโหลด)

7. แผนการจัดการความรู้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (ดาวนโหลด)

8. แผนการจัดการความรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ดาวนโหลด)

9. แผนการจัดการความรู้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ดาวนโหลด)

10. สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ดาวน์โหลด)

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th