เบอร์ติดต่อ

053-885985-7

โทรสาร

053-885987


ผลการดำเนินงาน

1. รายงานสรุปโครงการการจัดการความรู้ (KM) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 11 มกราคม 2561 (ดาวน์โหลด)

2. รายงานโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2561 (ดาวน์โหลด)

3. รายงานผลการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลด)

4. รายงานผลการจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลด)

ลิงค์หน่วยงานภายนอก

การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Knowledge Management : KMสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5388-5924, โทรสาร. 0-5388-5924 admin@cmru.ac.th

สำนักหอสมุด

เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5388-5911 โทรสาร 0-5388-5900 lib@cmru.ac.th

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ชั้น 6 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 0-5388-5985-7 Fax : 0-5388-5987

@สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th